LLAEBIO

Verbinden als sleutel voor agro-ecologische verandering

 

Het Living Lab Agro-Ecologie en Biologische Landbouw (LLAEBIO) wil de omschakeling naar eerlijke en gezonde voedings- en landbouwsystemen versnellen. Deze verandering baseren we op 13 agro-ecologische principes. Om die versnelling te bereiken verbinden we organisaties uit de landbouw- en voedingssector, van beleidsmakers tot landbouwers. Die verbinding is nodig om via nieuwe samenwerkingsverbanden kennis met elkaar uit te wisselen en innovatie te bevorderen rond agro-ecologie en biologische landbouw.


Zit je met een vraag over wat we doen, of zie je mogelijkheden tot samenwerking dan kan je ons hier contacteren.

kennis

 

 

 

Kennis delen

 

De transitie richting agro-ecologie vraagt een systeemaanpak. Om ecologie in landbouw- en voedingssystemen in te brengen heb je diepgaande kennis van het complexe voedingssysteem nodig. Bovendien gaat aandacht voor ecologie in landbouwsystemen vaak samen met het overstappen op nieuwe verdienmodellen en nieuwe sociale verbindingen (zie principes). In onze activiteiten willen wij de diversiteit aan spelers uit de landbouwsector, met hun eigen kennis en perspectieven, samenbrengen om nieuwe systemen te ontwerpen.

Net omdat we een systeemaanpak hanteren, hebben we veel aandacht voor de context waarin we vernieuwing willen realiseren. Oplossingen kunnen niet zomaar gekopieerd worden van het ene bedrijf naar het andere. Ervaringskennis van landbouwers beschouwen we minstens even waardevol als de resultaten uit wetenschappelijke onderzoek. Vandaar dat onze activiteiten ook mikken op het samenbrengen van de wetenschap en de praktijk.

 

 

 

Onderzoek en innovatie

 

Hoewel veel kennis al voorhanden is, roepen nieuwe inzichten ook nieuwe vragen op. LLAEBIO wil aan die 'kennisgaten' tegemoet komen door onderzoek en innovatie te ondersteunen. 

  • Door het netwerk samen te brengen willen we de problemen die meer onderzoek vereisen in het vizier krijgen.  

  • Om agro-ecologische of biologische projecten te ontwerpen willen wij de juiste begeleiding bieden. Wij ondersteunen dit op verschillende manieren: van contactpersonen aanreiken tot het opzetten van tafelgesprekken, workshops, enz.. 

  • Door het opvolgen van onderzoeksoproepen vanuit diverse financieringskanalen (nationaal, Europees) willen wij zoveel mogelijk de nodige budgetten in beeld brengen om gedegen onderzoek op te zetten. We informeren het netwerk frequent over lopende en toekomstige onderzoeksoproepen rond biologische landbouw en agro-ecologie. 

onderzoek
informeren

 

 

Van informeren tot co-creëren

 

Onze activiteiten variëren van informatie-momenten, zoals studiedagen, tot het samenwerken aan (onderzoeks)projecten en innovaties. Hieronder vind je een greep uit ons aanbod:

 

De netwerkdatabank brengt personen en organisaties in beeld die zich inzetten voor een gezond en eerlijk voedingssysteem vanuit een agro-ecologische en biologische insteek. Zoek via de interactieve kaart, selectiefilter of algemene zoekfunctie naar jouw gewenste persoon of organisatie.

 

LLAEBIO organiseert bedrijfsbezoeken naar inspirerende bedrijven. Mensen uit de agrovoedingssector met heel verschillende achtergronden maken kennis met agro-ecologie en biologische landbouw in de praktijk en wisselen ervaringen uit. Deze bedrijfsbezoeken zijn open voor alle landbouwers en andere actoren. Daarnaast faciliteert LLAEBIO demodagen op het proefplatform voor agro-ecologie in Hansbeke.

 

Op ons terugkerend netwerkmoment geven we onderzoekers de kans hun resultaten voor te stellen. Andere actoren kunnen hier een oproep lanceren of een vraag stellen. We geven een overzicht van de afgelopen activiteiten. Indien mogelijk koppelen we dit aan een inspirerend bedrijfsbezoek of een bezoek aan een partnerorganisatie.

 

Via studiedagen en opleiding willen we agro-ecologie breder kenbaar maken bij onderzoekers, landbouwers, studenten en andere actoren. Daarbij wordt vaak op een deelaspect gefocust, zoals bodem of veredeling, maar we verliezen nooit onze blik op het volledige agro-voedingssysteem. 

 

Via workshops of focusgroepen gaan we dieper in op vragen of drempels die leven bij organisaties in het netwerk. LLAEBIO faciliteert het samenbrengen van de nodige experten. Eventueel kan dit resulteren in een werkgroep die verder werkt aan een concreet project om aan de vraag tegemoet te komen.

netwerkmoment