LLAEBIO

LLAEBIO draait door was een succes!

 

Op 8 september werd voor de achtste maal kennis over agro-ecologie en bio uitgewisseld op LLAEBIO draait door. Op dit event gaan onderzoekers, landbouwers, beleidsmakers, NGO’s en landbouworganisaties met elkaar in gesprek over hun projecten. Wanneer iemand met een probleem zit willen we elkaar versterken door het probleem samen te analyseren en op te lossen. Ook deze keer kwam een diverse range aan projecten aan bod.


vergaderzaal met mensen

Het verloop van het TRANSAE-project, waar verschillende netwerken van Vlaamse, Waalse en Noord-Franse boeren met agro-ecologische praktijken experimenteerden, werd toegelicht door Jo Bijttebier (ILVO) . Tijdens het project experimenteerden de landbouwers met innovatieve technieken, zoals ondiepe bodembewerking en zelfgemaakte houtkrullen als stalstrooisel. Elk netwerk had zijn eigen dynamiek van ups en downs. Die kennis is zeer waardevol om in de toekomst lerende netwerken onder landbouwers te ondersteunen. De brochure met alle conclusies kan je verkrijgen via jo.bijttebier@ilvo.vlaanderen.be. Een volledig overzicht vind je op de TRANSAE-website.

Vervolgens werd de coördinatie van de maatregelen voor de  Europese Hamster, een dier dat gebonden in aan akkerlandschappen, toegelicht door Inge Nevelsteen (RL Haspengouw en Voeren). Momenteel leven er slechts 30 hamsters in het dorp Widooie, vlakbij Tongeren. De soort overleeft moeilijk in grote percelen waar wekenlang geen of korte vegetatie groeit. De soort zou baat hebben bij percelen die beter bedekt blijven met akkergewassen doorheen het jaar. Dit kan men doen door onderzaai onder de hoofdteelt, directzaai na de oogst en de opsplitsing van percelen in kleinere teelteenheden. Inge zou graag met deze technieken experimenteren bij enkele lokale landbouwers via de projectoproep Landbouw-Natuur van het Departement omgeving. Bij interesse kan je haar contacteren via Inge.nevelsteen@rlhv.be.


Bert Geysels

 


Daarna vertelde Bert Geysels hoe hij groentenproductie, onderwijs, zorg en interactie met de dorpsbewoners integreert op zijn zelfplukbedrijf, de pluktuinen Oetingen. Hij doet dit door een kinderopvang aan te bieden waarbij kinderen van 8 tot 14 jaar oud de pluktuinen wekelijks mee onderhouden. Samen met Bert en zijn ‘gastdocenten’ ontwikkelen de kinderen technieken om de efficiëntie van zijn productiesysteem te verhogen. Tegelijk komen vele dorpsbewoners oogsten in de pluktuinen, wat voor diverse interacties en engagementen onder verschillende lagen van de bevolking leidt. Doordat de pluktuinen deze sociale diensten combineren met een divers teeltsysteem loopt Bert aan tegen de complexiteit van prijszetting, wetgeving en teeltmethodes. Bert ziet heel wat linken tussen al deze thema’s en wil deze manier van systeemdenken verder ontwikkelen met andere landbouwers en het Living Lab. Dit idee wordt nog verder geconcretiseerd maar je kan Bert alvast contacten via bertgeysels@gmail.com.

We sloten de discussies af met een toelichting over de Vlaamse voedselstrategie door Vlaams beleidsmedewerker Mart Vanhee. Agro-ecologie in de praktijk brengen werd geselecteerd als één van de doelstellingen in die voedselstrategie. Op dit moment werkt het departement Landbouw & Visserij aan een charter waar de hefbomen om agro-ecologie in de praktijk te brengen geïdentificeerd worden. Nadien wordt dit charter ondertekend door verschillende organisaties en bekijken ze hoe een aantal concrete actiepunten onder elkaar kunnen worden verdeeld. Wil jij nog ideeën aanreiken of het charter ondertekenen, contacteer Mart via mart.vanhee@lv.vlaanderen.be.


proefveld

We eindigden met een wandeling langs de meerjarige bodemproef op ILVO die toegelicht werd door Dr. Ir.  Koen Willekens. In deze proef worden kerende en niet-kerende bodembewerking met elkaar vergeleken op basis van diverse parameters (stikstofdynamiek, koolstofopbouw, enz.). Op deze percelen wordt tegelijk een vergelijking gemaakt van het gebruik van stalmest, drijfmest en (groen)compost. Zo leerden we dat de eerste voorzichtige resultaten aantonen dat koolstofopbouw niet sneller gebeurd bij bodems die niet-kerende bewerkt worden. De beschikbare stikstof ligt wel hoger in het bodemprofiel bij niet-gekeerde percelen, waardoor het kunstmestgebruik verminderd kan worden. Andere resultaten en meer info kan je verkrijgen via koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be.

We sloten af met een bezoek aan de buitenuitloop van leghennen waar toegelicht werd hoe met het PREBEBIOLEG en ALTBIOLEG-project flubendazole-gebruik tegen wormen bij leghennen (volledig) kan teruggedrongen worden. De leghennen van ILVO lopen door een meerjarige proef waarbij de verspreiding van de leghennen wordt gemeten op percelen die  afwisselend beplant zijn met hazelaarstruiken en wilgenstruweel. De resultaten tonen aan dat de hennen zich duidelijk beter verspreiden onder wilgenstruweel. Voor de resultaten over het onderzoek naar flubenzadolegebruik kan je  terecht bij annatachja.degrande@ilvo.vlaanderen.be, voor het onderzoek naar de verspreiding van kippen onder agroforestrysystemen kan je terecht bij michael.plante-ajah@ilvo.vlaanderen.be.


leghennen onder agroforestry